Paslaugos

Maket? gamyba. Siekiame, kad klient? reklama b?t? ypatingai gerai pastebima ir i?siskirianti i? kit?. M?s? ?mon?s specialistai konsultuoja d?l maketo koncepcijos tinkamumo ir vizualin?s med?iagos parinkimo. I? kliento pateiktos informacijos galime paruo?ti galutin? reklamos maket?.

Tent? gamyba. Pasirinkus lauko reklamos b?d?, ypatingas d?mesys tenka tento kokybei. Reklam?, kaban?i? atviroje  lauko erdv?je, ?takoja ir saul?, ir v?jas, ir kitos gamtin?s s?lygos, tod?l rekomenduojame tinkamai pasirinkti med?iag?, ant kurios bus atspaustas J?s? maketas. Tur?dami nuolatinius gamybos partnerius galime rekomenduoti kompetentingus gamintojus ir pasi?lyti ger? kainos ir kokyb?s santyk?.
Tent? pakabinimo ir nukabinimo darbai. Patyr? ?mon?s specialistai tinkamai ?temps ir pakabins J?s? ?mon?s tent?, kad vis? pasirinkt? laikotarp? J?s? reklama nekelt? problem? ir traukt? prava?iuojan?i?j? ak?!