Apie mus

Istorija

2005 m. ?kurta, lauko reklama u?siimanti, UAB ?Audora? ? ?iandien did?iausia ?ios srities ?mon? Lietuvoje, galinti pasi?lyti net 103 reklamos pozicijas visuose did?iuosiuose Lietuvos keliuose. ?mon? spar?iai ple?iasi ir greitu metu tikrai nebeliks magistralinio kelio, kuriame negal?tum?te i?vysti savo reklamos. Visi m?s? si?lomi reklamos plotai yra atvirose (gerai matomose) vietose, ap?viesti, tad J?s? reklama bus matoma vis? par?.

M?s? ?mon?je dirbantys, ilgamet? patirt? tarptautin?se kompanijose ?gyj? profesional?s projekt? vadovai, pad?s Jums pasirinkti efektyvi?, b?tent J?s? ?monei tinkam?, reklamos pozicij?, suteiks kompetenting? konsultacij? reklamos maketo pasirinkimo, paruo?imo ir tento gamybos srityje.

Remiantis ?TNS Gallup? duomenimis, lauko reklamos rinka i? vis? ?iniasklaidos priemoni? auga spar?iausiai (ne?traukiant ?sp?dingai i?augusios reklamos kine). Tai nat?ralu, nes aktyvi?, mobil? darb? dirban?i? ?moni? ?prasti reklamos b?dai jau seniai nebepasiekia. Jeigu tradiciniai reklamos b?dai J?s? netenkina ar nesate tikri, jog renkat?s tiksling? reklamos b?d? ? kreipkit?s ir pad?sime, kad J?s? reklama b?t? matoma!